Przemyślenia | o wentylacji i nietylko

Założenia przeciwpożarowe dla instalacji wentylacyjnych

Instalacja wentylacji pożarowej.

Wentylacja pożarowa to system instalacji oddymiającej – wywiewnej zapewniającej usuwanie dymu i toksycznych gazów pojawiających się w czasie pożaru a także instalacji nawiewnej powietrza do strefy, w jakiej znajduje się dym, zapewniający wypór powietrza w kierunku punktów wywiewnych oraz jednostajny napływ świeżego powietrza. Instalacja wentylacji oddymiającej musi posiadać zagwarantowany ciągły napływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki powietrza, jakie powstają w wyniku jego wypływu wraz z dymem. Dopływ ten należy realizować za pomocą instalacji nawiewnej, w sposób wymuszający wyparcie dymu ze strefy, gdzie przebywają ludzie. Przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacyjnych powinny spełniać kryterium szczelności i izolacyjności ogniowej (EI), a połączenia ich z instalacją wentylacji i klimatyzacji – również dymoszczelności, warunek ten obejmuje również klapy odcinające wentylacji pożarowej. Trzeba tu zwrócić uwagę, iż łączenie instalacji wentylacji oddymiającej z instalacją wentylacji bytowej i klimatyzacji w budynkach wysokich i wysokościowych jest rozwiązaniem nie zalecanym ze względu na zróżnicowanie podstawowych funkcji tych instalacji. Niemożliwe jest zapewnić systematyczną kontrolę i gwarancję niezawodności dla skomplikowanej i non stop funkcjonującej instalacji wentylacji, która na wypadek pożaru miałaby zmieniać swoje przeznaczenie na instalację pożarową. Wyłącznie autonomiczny układ wentylacji pożarowej, powtarzalny na każdej kondygnacji, umożliwia jej systematyczną i prostą kontrolę a także zapewnia prawidłowe zadziałanie wszystkich urządzeń w razie pożaru. Górna krawędź kratek nawiewnych należących do instalacji wentylacji pożarowej według norm powinna znajdować się na wysokości nie większej niż 0.8 m nad poziomem podłogi, natomiast dolna krawędź kratek wywiewnych – na wysokości nie mniejszej niż 180 cm nad poziomem podłogi. Wentylatory wentylacji oddymiającej muszą być odporne na działanie temp. 400°C przez przynajmniej 2 godziny lub na działanie takiej temperatury, która wynika z przewidywanej temperatury i czasu usuwania gazów pożarowych.
Przewody wentylacyjne a także wszelkie użyte w nich klapy rewizyjne muszą być wyprodukowane z surowców niepodlegających spalaniu, a elementy mogące ulec spaleniu mogą być stosowane tylko na zewnątrz, w taki sposób, by nie dochodziło do rozprzestrzeniania ognia. Najmniejsza odległość kanałów instalacji wentylacyjnej od podłoża to pół metra gdy przewody są bez izolacji. Nowością w stosunku do dotychczas używanych przepisów, gdzie nie wprowadzano obostrzeń dla długości ani sposobu prowadzenia przewodów elastycznych, stanowi wpis, że w sytuacji stosowania w instalacji przewodów elastycznych, muszą one być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych i nie powinny przechodzić przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego, a ich długość nie powinna dwadzieścia pięć centymetrów w przypadku połączeń wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi a także 4 m w przypadku połączenia pozostałych elementów instalacji wentylacyjnej i urządzeń ze zwykłymi kanałami wentylacyjnymi. W instalacjach sanitarnych, wszelkie stosowane izolacje cieplne i akustyczne muszą być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Jednakowoż nowością w stosunku do dotychczas wprowadzonych przepisów są bardzo szczegółowe wymagania odnośnie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zgodnie z nimi przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji muszą być prowadzone i wykonane takim sposobem, by w przypadku ognia nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację ich wydłużeń. Zamocowania kanałów do elementów budowlanych muszą być wykonane z surowców niepalnych, gwarantujących przejęcie siły powstałej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W kanałach instalacji wentylacyjnej nie należy prowadzić różnych innych instalacji, natomiast zamontowane w nich filtry i tłumiki muszą być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich środka łatwo palnych się drobin. Dopuszcza się montowanie w kanale wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych nie jest wyższa niż 160 stopni, jeśli użyto ogranicznik temperatury, który wyłącza pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. W środku przewodów wentylacyjnych można zamontować wentylatory wtedy i tylko wtedy gdy klasa odporności ogniowej ich obudowy wynosi EI 60. Dotychczas można było stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o odporności ogniowej równej połowie odporności ogniowej przegrody, w której się one znajdowały. Na dodatek w przepisach, zapisano, iż w przypadku przechodzenia kanałów przez ściany i stropy nie będące składowymi oddzielenia przeciwpożarowego, gdzie wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, klasa odporności ogniowej przepustów powinna być równa klasie odporności ogniowej (EI) przegród, gdzie są zamontowane, co jest równoznaczne z koniecznością wyposażenia ich w odpowiednie przeciwpożarowe klapy odcinające. W strefach pożarowych, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez nią, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Powyższe wymagania te są zaostrzone w porównaniu do wcześniej obowiązujących. Dawniej wystarczające było, aby odporność danego przewodu, klapy odcinającej lub obudowanego przewodu wraz z klapą, wynosiła połowę odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego.


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

Rurowe grzejniki łazienkowe

Dzisiaj urządzając mieszkanie mamy do wyboru poniekąd bezgraniczną paletę ładnych, nowoczesnych i, co równie ważne wydajnych grzejników, z których najciekawsze, oczywiście, znajdziemy w ofercie łazienkowej.
Nowoczesne grzejniki dekoracyjne są nie tylko piękne, ale i praktyczne – nadal grzeją i pełnią rolę suszarki.
Odpowiednio dobrany do potrzeb domowników, a także pod kątem stylu i wielkości łazienki oraz właściwie konserwowany grzejnik, będzie z powodzeniem służył przez wiele lat.
Liczba rur, ich wielkość oraz odległość pomiędzy nimi bywają różne. Jest to uzależnione po prostu od modelu grzejnika.
Występują w czterech zasadniczych typach:
- grzejniki elektryczne
- grzejniki wodne – podłącza się je do centralnego ogrzewania. Mają dużą moc grzewczą i mogą zastępować tradycyjne kaloryfery.
- grzejniki wodno-elektryczne – podłączane są do instalacji c.o., ale mają dodatkową grzałkę elektryczną, dzięki której można z nich korzystać nie tylko w sezonie grzewczym, ale przez cały rok. Czytaj dalej ›


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

Wymagania odnośnie otworów nawiewnych

Zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych a także zaleceniami wytycznych, maksymalnie dopuszczalna odległość pomiędzy poszczególnymi otworami wywiewnymi lub między otworem wywiewnym a nawiewnym nie powinna przekraczać dziesięć metrów w przypadku prostoliniowego przepływu powietrza oraz siedem metrów w pozostałych przypadkach.
Dla korytarzy nie objętych przepływem powietrza odległość ta jest mniejsza o ponad 30%. Powyższe informacje odnoszą się do sufitów gładkich, w których nie zauważa się wystających elementów mogących hamować i zniekształcać przepływ powietrza. W przeciwnym razie otwory należy przybliżyć.
W przypadku rozmieszczenia otworów parami po obu stronach korytarza, w korytarzu powietrze przepływa w poprzek korytarza. W takim przypadku otwory wywiewne mogą by umieszczone w odległościach większych niż 10 m, pod warunkiem, że z przestrzeni ograniczonej układem nawiewnym a wywiewnym nie prowadzą inne wyjścia niż do przedsionków i podestów wind.
Podane odległości między otworami nawiewnymi i wywiewnymi określają zarazem dystans między pionowymi przewodami wywiewnymi a przewodami nawiewnymi (rozwiązanie typu A) lub otworami transferowymi (rozwiązanie typu B). Odległość ta może być zwiększona nawet do 30 m dzięki zastosowaniu w korytarzu podstropowego przewodu poziomego przeznaczonego do obsługi nie więcej niż trzech otworów wywiewnych.
W takim wypadku niezbędne jest spełnienie dodatkowych punktów:
- zastosowania kanału wentylacyjnego o klasie odporności ogniowej równej co najmniej klasie (EI) odporności ogniowej przewidzianej dla stropu w danym budynku i maksymalnej długości nie większej niż 20 m, licząc od pionowego przewodu wywiewnego,
- wyrównania natężenia przepływu dla każdego otworu wyciągowego z tolerancją 10%,
- zapewnienia dostępu do klapy odcinającej wentylacji pożarowej i pionowego przewodu wywiewnego.
Z racji zachowania oddzielenia powietrza od dymu (oddzielenia dymu od czystego powietrza), prędkość powietrza przepływającego przez klapy nawiewne będzie niższa niż prędkość powietrza przepływającego przez otwory wywiewne.

A co z oddymianiem holi wejściowych?
W większości budynków wysokich i wysokościowych, znajduje się hol wejściowy, będący fragmentem drogi ewakuacyjnej dla użytkowników budynku. W zależności od wysokości jaką posiada hol, zabezpieczenie przed zadymieniem powinno być realizowane za pomocą układu wentylacji pożarowej mechanicznej lub mechaniczno-grawitacyjnej. W każdym przypadku hol wejściowy powinien być wyposażony w układ wentylacji mechanicznej wyciągowej. Wymagane natężenie przepływu powietrza wentylacyjnego wynosi 1 m3/s na każde 100 m2 holu.
Całkowita wydajność instalacji nie może być jednak mniejsza niż 1.5 m3/s.


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

Psychopata

Są osobniki, z których strony jakiekolwiek interesowanie się jest horrorem dla ich ofiar, wystarczy np. że wzrokiem…
PO CZYM ROZPOZNAĆ PSYCHOPATĘ/KĘ – PO:
- po traktowaniu ludzi, jak pozbawione praw przedmioty mające służyć zaspokajaniu ich potrzeb,
- po tłumaczeniu spraw na odwrót,
- interesowaniu się osobami, które tego sobie nie życzą, czego objawem jest m.in. przyglądanie, gapienie się, napastowanie wzrokiem,
- mimice, która także służy do ułatwiania destrukcyjnej działalności – przed osobami, które nie podlegają ich bezpośrednim wpływom, nie są ich podwładnymi, od nich uzależnionymi, w tym by nie mieli obaw przed tym, by się nimi stać, będą udawać, że są aniołkami, a dla im podległych wzrok służy do straszenia, na niego uwrażliwiania i wywoływania nim podporządkowywania się,
- truciu, eksponowaniu tego, degenerowaniu siebie, innych, uczeniu tego innych (m.in. nikotynizmu, alkoholizmu, narkomani), wydawaniu, powodowaniu irracjonalnych dźwięków, powtarzactwie (jakiegoś słowa, tekstu, np. pytania), hałasów, przymuszaniu do odbioru przekazu, np. z radia, telewizji – takim zwracaniu, koncentrowaniu, skupianiu na swoim zachowaniu, postępowaniu, działaniach/na sobie uwagi,
- destrukcyjnej aktywności, w tym takim uporze,
- przypisywaniu swoich negatywnych cech ofierze, w tym złośliwości, agresji, choroby, nienormalności, winy, zła,
- krytykanctwie,
- twierdzeniu, że nic nie robi, on/a „tylko”…, że jest ofiarą swojej ofiary,
- gdy z tego co mówi, postępowania wynika, że istnieją tylko psychopatyczne prawa – do: interesowania się kim i jak chcą, negatywnego oddziaływania, zachowania, postępowania, działania, szkodzenia, niszczenia, pogrążania (inne nie istnieją, bądź są głupie, nienormalne, złe), że ich ofiary nie mają żadnych praw (w tym do ochrony swojego samopoczucia, walorów, potencjału, do myślenia i zajmowania się swoimi sprawami, do zdrowia, rozwoju, pozytywnych relacji z innymi, do radości, wysokiej jakości życia, do normalności), a próby egzekwowania swoich praw ze strony ofiar są dowodem ich choroby, nienormalności, agresji, winy, zła, a gdzie jest wina, zło, musi być kara. Więc ofiara nie ma prawa m.in. do decydowania czy, a jeśli to z kim, w jakim stopniu się zadaje, decydować o swoim losie, od tego jest psychopata, Czytaj dalej ›


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

Współdziałanie systemów ochrony przeciwpożarowej garaży

Podczas pożaru płonący samochód lub samochody wydzielają duże ilości ciemnego dymu, a szybki wzrost temperatury powoduje gwałtowny wzrost objętości właściwej zadymionego powietrza i wypełnienie przestrzeni garażu. W tych warunkach niezmiernie ważne jest zastosowanie skutecznego systemu wentylacji, umożliwiającego odprowadzenie z przestrzeni garażu zadymionego powietrza, a przez to stworzenia warunków do ewakuacji i szybkiego podjęcia akcji ratowniczej. Obecnie garaże podziemne są najczęściej wentylowane z zastosowaniem systemu kanałowego. Wentylatory zasysają powietrze podobnie jak kratki wyciągowe i po stronie tłocznej formują strumień, który w końcowej części przekazywany jest do następnego wentylatora.

Podstawowe elementy omawianego systemu:
1. wentylatory osiowe. W zależności od konfiguracji sytemu mogą być to urządzenia jedno- lub dwubiegowe (pracujące na potrzeby wentylacji ogólnej i pożarowej lub pełniące w systemie
tylko jedną z tych funkcji).
2. wentylatory wyciągowe. W warunkach pożaru urządzenia te służą do wyciągu gorących gazów pożarowych.
3. czujki pożarowe. Przeprowadzone m.in. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) testy różnych rodzajów czujek pożarowych wykazały, że dla garaży podziemnych najbardziej wskazane jest zastosowanie optycznych rozproszeniowych czujek dymu umieszczonych nad stanowiskami postojowymi oraz nadmiarowo-różnicowych czujek ciepła w przestrzeni nad komunikacją. Taka konfiguracja detektorów daje największą pewność działania układu sygnalizacji pożarowej.
Czytaj dalej ›


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

Jak wentylować mieszkanie?

Mam kratki wentylacyjne jedną w łazience i dwie w kuchni. Do jednej kuchennej podłączony jest okap, w drugiej kuchennej jest ciąg powietrza skierowany do kratki – sprawdziłam świeczką.
Natomiast w łazience jest prąd powietrza wdmuchiwany z przewodu wentylacyjnego do środka mieszkania. Sprawdzałam przy otwartych i zamkniętych drzwiach do łazienki, także przy zamkniętym i uchylonym oknie. Zimne powietrze z kanału wentylacyjnego wieje z kratki nad głową powodując w zimie mocne wychłodzenie łazienki.
Jak to ma być prawidłowo? Jak to poprawić? mieszkanie jest jeszcze na gwarancji developera moge próbować wymusić poprawki- tylko muszę wiedzieć o co się upomnieć… teraz zamontowane są zwykłe plastikowe kratki.
W łazience możesz zamontować kratki z tzw żaluzjami czyli zamykane,lub automatyczne wentylatory włączające się podczas wchodzenia do łazienki.
To zjawisko to jest podciśnienie w pomieszczeniu łazienki. 1) Należy zapewnić dopływ powietrza do mieszkania poprzez zainstalowane i otwarte nawiewniki okienne lub rozszelnianie okien 2) kratka w drzwiach do pomieszczenia łazienki 3) prawidłowo wyprowadzone przewody wentylacyjne na dachu budynku czyli, odpowiednia wysokość, ocieplenie komina wentylacyjnego , jaka jest cyrkulacja powietrza na dachu. Może obok jest wysoka część budynku i nie ma odpowiedniego ruchu powietrza (w Polsce najczęściej są wiatry zachodnie.)
Okna rozszczelniłam na cały dzień. w kuchni i pokoju są na oknach zamontowane mechaniczne najprostsze nawiewniki otwarte przez które nawiewane jest powietrze do mieszkania.
W drzwiach łazienki jest szczelina dylatacyjna i ok 1 cm podcięcia drzwi. Ale właściwie drzwi do łazienki zawsze zostawały uchylone więc jest otwarta przestrzeń wymiany powietrza z całym mieszkaniem. Także drzwi do kuchni są na stałe otwarte.
Budynek jest na górce i jest bezproblemowy ruch powietrza na zewnątrz, dużo wiatrów. Nie wiem dokładnie jak jest umiejscowiony komin na dachu.
Zaobserwowałam, że prawidłowy ciąg w łazience jest tylko wtedy gdy otworzę w pokoju na oścież okno… No i nie wiem co z tym robić bo za chwilę będzie zima i nie będę żyć przy otwartym oknie a nie chcę zasłaniać kratki w łazience..
Niestety przy -30st. C również powinnaś rozszczelniać. Inaczej będziesz miała w domu wilgoć a z czasem grzyb. Odwrotny ruch powietrza może być spowodowany nieprawidłowym wykonaniem nadbudówki przewodu kominowego czyli np. brakiem tzw. czapki. Zgłoś to koniecznie do Developera.
Ruch powietrza w przewodach wentylacyjnych powodowany jest różnicą ciśnień jaka powstaje dzięki temu, że zarówno ciepłe jak i wilgotne powietrze jest lżejsze od powietrza chłodnego lub bardziej suchego i pnie się do góry. To podstawowa zasada. Powyższy ruch może być ograniczony poprzez brak nawiewu, ponadto ruch powietrza może być zablokowany lub odwrócony poprzez źle wykonane odprowadzenie – wywiewnik jak również podłączanie do jednego kanału innych użytkowników często z urządzeniami z wymuszonym obiegiem powietrza.
Wiele zależności i nie zawsze można je logicznie skojarzyć. Wezwij fachowca od wentylacji.
Jeśli to nie pomoże to proponuję założyć wentylator wywiewny z zamykaną żaluzją. Co prawda skuteczność wentylacji będzie tylko po jego włączeniu, natomiast unikniesz nieprzyjemnego nawiewu. Pozdrawiam.
Właśnie miałam „przegląd kominiarski” w budynku, kominiarze twierdzą że kominy zbudowane są prawidłowo (jedynie może jakaś przegródka na dachu coś wpływać ale nie do końca)
Okazuje się że w całym pionie mieszkańcy mają ten sam problem z ciągiem wstecznym.
Kominiarze uznali że wentylacja grawitacyjna ma działać prawidłowo wystarczy zapewniać dopływ powietrza z zewnątrz. I ich jedyna rada to taka , żeby otwierać okna i ewentualnie przy minus 15 stopniach w łazience sobie do połowy zakryć kratkę.. innych rozwiązań nie ma, że żadne wiatraczki tu nie pomogą tylko zaszkodzą. Nawiewniki w oknach otwarte-ciąg wsteczny, okna w mieszkaniu rozszczelnione-ciąg wsteczny, okno otwarte na oścież-ciąg prawidłowy…. I tak mam zimę spędzić? Z pomieszczeń tak zwanych „brudnych”, czyli z kuchni i łazienki powinien być zapewniony „wywiew” powietrza. W przypadku Twojej łazienki wentylacja działa, delikatnie mówiąc, niepoprawnie.
Rzeczywiście coś nie tak. Może komin jest źle zbudowany, może za wąski … to już trzeba do specjalistów od wentylacji.
Tak trzymaj. Ciąg w kanałach wentylacyjnych poprawił się ze względu na uruchomienie ogrzewania. Kominiarz mógł przynieść trochę szczęścia a przynajmniej pozostawił dobre wrażenie. Pozdrawiam.
Kominiarz to akurat koniecznie chciał udowodnić że ja jestem tylko kobietą więc się na pewno na działaniu wentylacji a tym bardziej grawitacyjnej nie znam. Trafiła kosa na kamień, bo już byłam po szkoleniu z przyjacielem google i forum, i oczekiwałam od fachowców konkretów a nie pustego zapewniania że wszystko jest dobrze i na pewno ale to na pewno to ja źle coś robię. Już kilka dni przed kominiarzami robiłam to samo co po ich wizycie i jakoś cudownie ciąg się odwrócił dopiero po ich odwiedzinach. Jeśli ma może ktoś jakiś pomysł, jak ulepszyć wentylację w mieszkaniu to proszę o wskazówki i dobre rady :)


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

Zadymienie podstawowym zagrożeniem stwarzanym przez pożar

Wybuch pożaru w budynkach, głównie w coraz częściej powstających obecnie budynkach wysokich, pociąga za sobą olbrzymie niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa.
Pożar może również ak wyglądać.. Największe zagrożenie stwarza dym pojawiający się podczas spalania, który rozszerza się z wielką prędkością na obszarze budynku. Gdy pojawia się pożar powinno się początkowo zatroszczyć się o bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych, a następnie zacząć działania mające w efekcie zdławienie pożaru. Żeby ułatwić realizację tych zadań winno się przede wszystkim zaplanować dobre warunki na drogach ewakuacyjnych, szczególnie pod względem dostatecznej widoczności jak również obecności substancji toksycznych. Mając na celu zapewnienie dobrej skuteczności ewakuacji, pomoc rozpoczyna się od kondygnacji, na której wybuchł pożar. Użytkownicy tej kondygnacji udają się ścieżkami ewakuacyjnymi, poprzez przedsionki przeciwpożarowe, na klatki schodowe, skąd już mogą opuścić zagrożoną strefę. Zarówno poziome jak i pionowe drogi ewakuacyjne muszą więc być zabezpieczone przed zadymieniem. Ponadto nawet mała ilość zadymienia, jaka przedostałaby się z kondygnacji objętej przez pożar do kondygnacji sąsiednich, prawdopodobnie wywoła przerażenie wśród ich użytkowników, prowadząc do zapoczątkowania natychmiastowej, niekontrolowanej ucieczki użytkowników zbyt wielu kondygnacji. Służby ratownicze napotkały by wówczas na sytuację, która uniemożliwiłaby im poprawne prowadzenie ewakuacji. Aby nie dopuścić do powstania takiej sytuacji, konieczne bywa zastosowanie niezawodnych systemów ochrony przeciwpożarowej budynku. Aby działanie systemów ochrony przeciwpożarowej było skuteczne, potrzeba by wszystkie elementy systemu wykazywały odporność na bardzo wysoką temperaturę. Spalanie jest reakcją chemiczną, w trakcie której zachodzi utlenianie gazów wydzielających się z substancji łatwopalnych wskutek pirolizy. Właściwości dymu zależne są od jakości a także zasobów paliwa oraz od ilości tlenu i temperatury spalania, które limitują stopień dopalenia się cząstek paliwa. Tymczasowy deficyt tlenu powoduje tak zwany stan zawieszonego ożywienia ognia, który w momencie dostarczenia świeżego powietrza (obrazowo po otworzeniu drzwi do pomieszczenia bądź wybiciu okna) przeobraża się w gwałtowny wybuch określany mianem rozgorzeniem. Zapalenie się jednego z przedmiotów występujących w pokoju wywołuje natychmiastową reakcję łańcuchową – palenie się przedmiotów powoduje wzrost temperatury a dodatkowo ułatwia zajęcie się następnych rzeczy. Na koniec, po przekroczeniu przez dym temperatury 600°C , prowadzi to do rozprzestrzenienia się pożaru na niewyobrażalne odległości od jego początków i opanowania przez pożar całego pomieszczenia.
W zależności od ilości powietrza wentylacyjnego dostępnego w trakcie rozwoju pożaru, można rozróżnić dwa rodzaje pożarów:
-pożary ograniczane przez wentylację (brak powietrza do zapewnienia spalania zupełnego),
-pożary ograniczane przez ilość paliwa (dostateczna ilość powietrza, szybkość rozwoju pożaru uzależniona od szybkości poruszania się płomieni).


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

Wentylacja w domu

Po co nam wentylacja?

Gdy dom jest starannie ocieplony, konieczność ogrzewania pomieszczeń wynika przede wszystkim z tego, że na skutek działania wentylacji na zewnątrz usuwane jest powietrze ogrzane wcześniej przez instalację grzewczą, a jego miejsce zajmuje świeże, ale zimne powietrze, które trzeba ogrzać, aby w domu panowała stała temperatura. Udział strat ciepła uciekającego przez wentylację w całkowitych stratach ocieplonego domu wynosi nawet 50%.

Z wymiany powietrza w pomieszczeniach nie można zrezygnować. Niedostateczna wentylacja oznacza brak dopływu tlenu niezbędnego do oddychania przebywającym we wnętrzu osobom, utrzymywanie się nieprzyjemnych zapachów, zaduch, czyli brak komfortu, a wręcz atmosferę szkodliwą dla zdrowia, bowiem we współczesnych wnętrzach bardzo często znajdują się elementy (na przykład wykładziny czy meble) zawierające substancje szkodliwe. Oprócz tego wykonywanie normalnych domowych czynności takich jak pranie, gotowanie, mycie powoduje, że w powietrzu zwiększa się zawartość pary wodnej – staje się ono wilgotne. Jeśli nie usuwa się go z pomieszczeń, dochodzi do zawilgocenia ścian domu, a to w krótkim czasie prowadzi do ich zagrzybienia, które potem bardzo trudno wyeliminować. Czytaj dalej ›


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

W jaki sposób marna wentylacja wpływa na bunt

W USA na początku XIX wieku wiele młodych dziewcząt i kobiet było rekrutowanych do pracy w fabrykach przetwarzających bawełnę. Fabryka zatrudniająca w tamtym czasie kobiety to Textile Mill z Lowell. W tamtych czasach zatrudnianie kobiet w fabrykach nie było zjawiskiem oczywistym i popularnym. Kobiety tam pracujące zwróciły na siebie uwagę społeczną po tym jak zaczęły się organizować i domagać swoich praw pracowniczych.

Miasteczko Lowell swoją nazwę zawdzięcza Francisowi Cabotovi Lowellowi, który to w 1814 roku zbudował tam fabrykę. Wdzięczni mieszkańcy po jego śmierci postanowili oddać mu hołd i miasteczko, które dzięki Lowellowi zaczęło się rozwijać zostało nazwane jego imieniem. Rozwój firmy był tak dynamiczny, że po 20 latach fabryka zatrudniała już 8000 pracowników.

Boston Manufacturing Company bardzo starannie dobierało swoje pracownice. Rekrutacja pracownic nie była najłatwiejszym zadaniem, ponieważ podobnie jak teraz pracownicy fabryk nie mieli wtedy wysokiego statusu społecznego. Firma chciała być atrakcyjnym pracodawcą, dlatego płace były na wysokim poziome, a także obiecano pracownicom mieszkania pracownicze, imprezy kulturalne oraz kształcenie. Czytaj dalej ›


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe

Monitoring przeciwpożarowy

Pożary zdarzają się wszędzie, dlatego bardzo ważne jest przygotowanie się na taką ewentualność, czy to w domu czy w firmie. Jeśli jesteś pracodawcą, to pewnie chcesz zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa pracownikom. Warto rozważyć założenie systemu monitoringu przeciwpożarowego, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem pracowników oraz dobytku firmy. Większość firm oferujących usługi monitoringu przeciwpożarowego oferuje również nadzór nad takim systemem. Nadzór profesjonalnej firmy zwiększa niezawodność systemu, gdyż nie dochodzi do sytuacji, kiedy to ktoś niepowołany i nie mający odpowiedniego przeszkolenia ingeruje w ustawienia. Pracownicy mając świadomość, że ich budynek jest chroniony i w razie wystąpienia pożaru zostanie szybko podjęta ewakuacja, mogą więcej energii przeznaczyć na skupienie się na wykonywanych czynnościach. Ich praca powinna być znacznie wydajniejsza, dotyczy to głównie gałęzi przemysłu, gdzie zagrożenie wybuchem pożaru jest realnie wysokie.

Bardzo ważne jest, by firma oferująca swoje usługi nie okazała się tzw. „firmą krzak”, która to na naszym monitoringu próbuje zdobyć doświadczenie. Z reguły, aby nie trafić na taką firmę wystarczy odsiać oferty firm najtańszych i jednak zainwestować pieniądze w konkretny system monitoringu. Należy upewnić się, że monitoring, który oferuje dana firma nie jest jej pierwszym monitoringiem. W celu weryfikacji tych informacji wystarczy poprosić o referencje, które albo są albo ich nie ma. Jeśli firma nie posiada referencji ewentualnie nie chce ich wydać oznacza to, że dla dobra naszej inwestycji należy poszukać innej firmy do współpracy. Firma, na którą się zdecydujemy, powinna nie tylko zainteresować się monitoringiem, ale również sprawdzić stan naszej wentylacji przeciwpożarowej i zasugerować wymianę czy rozbudowę jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wentylacji przeciwpożarowej, nie będziemy spokojni nawet posiadając najlepszy na świecie monitoring. Niezbędne jest upewnienie się, że nasz system wentylacji jest odpowiednio skonstruowany. Zainstalowanie klapy ppoż znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa, gdyż w razie wystąpienia pożaru, jego rozprzestrzenianie zostaje ograniczone.


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe